കമ്പോള വില നിലവാരം ഇന്ന്

കൊച്ചി

സ്വർണം പവന് 400 രൂപ കൂടി

മട്ടാഞ്ചേരി: സ്വർണം പവന് 400 രൂപ ഉയർന്ന് വില 41,120 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 50 രൂപ കൂടി വില 5,140 രൂപയിലെത്തി.

സ്വർണം പവന് 41120.00

ഗ്രാമിന് 5140.00

വെളിച്ചെണ്ണ തയ്യാർ 13150.00

മില്ലിങ് 13750.00

ജാതിക്ക തൊണ്ടൻ 270 – 300.00

ജാതിക്ക തൊണ്ടില്ലാതെ 540 – 600.00

ജാതിപത്രി ചുവപ്പ് 1300.00

ജാതിപത്രി ചുവപ്പ് (സെക്കൻഡ്) 600.00

ജാതിപത്രി മഞ്ഞ 1600.00

ചുവപ്പ് ഫ്‌ളവർ 1800 – 1850.00

റബ്ബർ മാർക്കറ്റ്‌ – കോട്ടയം

ആർ.എസ്‌.എസ്‌. 414400.00

ആർ.എസ്‌.എസ്‌. 5 14100.00

ഐ.എസ്‌.എൻ.ആർ. 2012450.00

60% ലാറ്റക്സ്‌ 9510.00

കൊച്ചി

ആർ.എസ്‌.എസ്‌. 4 14400.00

ആർ.എസ്‌.എസ്‌. 514100.00

അന്താരാഷ്‌ട്ര വില-ബാങ്കോക്ക്‌

ആർ.എസ്‌.എസ്‌. 1 14284.00

ആർ.എസ്‌.എസ്‌. 2 14144.00

ആർ.എസ്‌.എസ്‌. 3 14015.00

ആർ.എസ്‌.എസ്‌. 4 13945.00

ആർ.എസ്‌.എസ്‌. 5 13840.00

ക്വാലാലംപൂർ (ബ്രാക്കറ്റിൽ ഡോളർ നിരക്ക്‌)

എസ്‌.എം.ആർ. 20 10911.00 (133.20)

60% ലാറ്റക്സ്‌ 10110.00 (123.40)

കോട്ടയം വ്യാപാരിവില

ആർ.എസ്‌.എസ്‌. 4 -513900.00 -13600.00തരംതിരിക്കാത്തത്‌ 12450.00-12500.00

ഒട്ടുപാൽ 75% ഡി.ആർ.സി. 7900.00

ഒട്ടുപാൽ

08.03.23 മുതൽ 09.03.23 വരെ 100 കിലോയ്ക്ക്‌ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ‘ശരാശരി വില

80% ഡി.ആർ.സി. 9100.00

60% ഡി.ആർ.സി. 6825.00

കോട്ടയം മാർക്കറ്റ്‌

വെളിച്ചെണ്ണ15500.00

കൊപ്ര10200.00

പിണ്ണാക്ക്‌ 3300.00

കട്ടപ്പന കമ്പോളം

കുരുമുളക്485.00

കാപ്പിക്കുരു (റോബസ്റ്റ) 115.00

കാപ്പി പരിപ്പ് (റോബസ്റ്റ) 187.00

കൊക്കോ50.00

കൊക്കോ(ഉണങ്ങിയത്‌) 210.00

കൊട്ടപ്പാക്ക് 300.00

മഞ്ഞൾ 115.00

ചുക്ക് 170.00

ഗ്രാമ്പൂ 825.00

ജാതിക്ക 360.00

ജാതിപത്രി 1800-2200

ഏലം

കുറഞ്ഞവില 1100.00

ശരാശരി വില 1200.00കൂടിയവില 1400.00

ഏലം ലേലം

ഇടുക്കി ഡിസ്‌ട്രിക്‌ട്‌ ട്രഡീഷണൽ പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ്‌

പതിവ് 35774.1

വിൽപ്പന 37066.5

കൂടിയ വില 2356.5

ശരാശരി വില 1455.53

സുഗന്ധഗിരി സ്‌പൈസസ്‌ പ്രൊമോട്ടേഴ്‌സ്‌ ആൻഡ്‌ ട്രേഡേഴ്‌സ്‌ പ്രൈവറ്റ്‌ ലിമിറ്റഡ്‌

പതിവ് 51945.3

വിൽപ്പന 47300.4

കൂടിയ വില 2421.00

ശരാശരി വില 1476.7

മട്ടാഞ്ചേരി: സ്വർണം പവന് 400 രൂപ ഉയർന്ന് വില 41,120 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 50 രൂപ കൂടി വില 5,140 രൂപയിലെത്തി.

സ്വർണം പവന് 41120.00

ഗ്രാമിന് 5140.00

വെളിച്ചെണ്ണ തയ്യാർ 13150.00

മില്ലിങ് 13750.00

ജാതിക്ക തൊണ്ടൻ 270 – 300.00

ജാതിക്ക തൊണ്ടില്ലാതെ 540 – 600.00

ജാതിപത്രി ചുവപ്പ് 1300.00

ജാതിപത്രി ചുവപ്പ് (സെക്കൻഡ്) 600.00

ജാതിപത്രി മഞ്ഞ 1600.00

ചുവപ്പ് ഫ്‌ളവർ 1800 – 1850.00

റബ്ബർ മാർക്കറ്റ്‌ – കോട്ടയം

ആർ.എസ്‌.എസ്‌. 414400.00

ആർ.എസ്‌.എസ്‌. 5 14100.00

ഐ.എസ്‌.എൻ.ആർ. 2012450.00

60% ലാറ്റക്സ്‌ 9510.00

കൊച്ചി

ആർ.എസ്‌.എസ്‌. 4 14400.00

ആർ.എസ്‌.എസ്‌. 514100.00

അന്താരാഷ്‌ട്ര വില-ബാങ്കോക്ക്‌

ആർ.എസ്‌.എസ്‌. 1 14284.00

ആർ.എസ്‌.എസ്‌. 2 14144.00

ആർ.എസ്‌.എസ്‌. 3 14015.00

ആർ.എസ്‌.എസ്‌. 4 13945.00

ആർ.എസ്‌.എസ്‌. 5 13840.00

ക്വാലാലംപൂർ (ബ്രാക്കറ്റിൽ ഡോളർ നിരക്ക്‌)

എസ്‌.എം.ആർ. 20 10911.00 (133.20)

60% ലാറ്റക്സ്‌ 10110.00 (123.40)

കോട്ടയം വ്യാപാരിവില

ആർ.എസ്‌.എസ്‌. 4 -513900.00 -13600.00തരംതിരിക്കാത്തത്‌ 12450.00-12500.00

ഒട്ടുപാൽ 75% ഡി.ആർ.സി. 7900.00

ഒട്ടുപാൽ

08.03.23 മുതൽ 09.03.23 വരെ 100 കിലോയ്ക്ക്‌ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ‘ശരാശരി വില

80% ഡി.ആർ.സി. 9100.00

60% ഡി.ആർ.സി. 6825.00

കോട്ടയം മാർക്കറ്റ്‌

വെളിച്ചെണ്ണ15500.00

കൊപ്ര10200.00

പിണ്ണാക്ക്‌ 3300.00

കട്ടപ്പന കമ്പോളം

കുരുമുളക്485.00

കാപ്പിക്കുരു (റോബസ്റ്റ) 115.00

കാപ്പി പരിപ്പ് (റോബസ്റ്റ) 187.00

കൊക്കോ50.00

കൊക്കോ(ഉണങ്ങിയത്‌) 210.00

കൊട്ടപ്പാക്ക് 300.00

മഞ്ഞൾ 115.00

ചുക്ക് 170.00

ഗ്രാമ്പൂ 825.00

ജാതിക്ക 360.00

ജാതിപത്രി 1800-2200

ഏലം

കുറഞ്ഞവില 1100.00

ശരാശരി വില 1200.00കൂടിയവില 1400.00

ഏലം ലേലം

ഇടുക്കി ഡിസ്‌ട്രിക്‌ട്‌ ട്രഡീഷണൽ പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ്‌

പതിവ് 35774.1

വിൽപ്പന 37066.5

കൂടിയ വില 2356.5

ശരാശരി വില 1455.53

സുഗന്ധഗിരി സ്‌പൈസസ്‌ പ്രൊമോട്ടേഴ്‌സ്‌ ആൻഡ്‌ ട്രേഡേഴ്‌സ്‌ പ്രൈവറ്റ്‌ ലിമിറ്റഡ്‌

പതിവ് 51945.3

വിൽപ്പന 47300.4

കൂടിയ വില 2421.00

ശരാശരി വില 1476.7

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× WhatsApp